Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ (OGM) verwerkt van haar vrijwilligers, medewerkers, donateurs, bezoekers en/of andere geïnteresseerden.

Indien men medewerker wordt van OGM , een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens of foto´s aan het OGM verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’
Zusters van Orthenpoort 27
5211 ND ´s-Hertogenbosch
KvK nummer 17121113

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via b.vanheeswijk@carnavalsmuseum.nl

2. Welke gegevens verwerkt OGM  en voor welk doel
2.1       In het kader van uw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats.
            b) adresgegevens en/of eventueel postadres
            c) (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres.
            d) datum aanvang vrijwilligersschap of donateur
            e) pasfoto
2.2  Het OGM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:,  naam, adresgegevens en (mobiel) telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie aangaande activiteiten van het OGM; Dienstrooster; Interne Nieuwsbrief;

Geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van felicitaties.
Pasfoto´s worden gebruikt voor het ´smoelenboek´ op de website.
Eventuele foto´s gemaakt tijdens openingsuren van het museum worden gebruikt voor de website en op social media.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Het OGM gebruikt uw naam en e-mailadres om u e-mails, met informatie over activiteiten, dienstroosters, interne nieuwsbrief en andere relevante informatie uit hoofde van het feit dat u medewerker of donateur bent van het OGM, toe te sturen

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

Bewaartermijnen: het OGM verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot een jaar nadat u aan heeft gegeven geen lid of donateur meer te willen zijn; hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het OGM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, Verzoek om verwijdering en Verzoek om klacht afhandeling

5.1     Via de administratie van het OGM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het OGM zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop het OGM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming zoals vermeld onder 1.